Wstęp

Niniejszy Regulamin serwisu internetowego Martines Baby (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, na którą składa się m.in. możliwość tworzenia konta w Serwisie oraz dokonywania Zamówień, w tym treści cyfrowych („Usługa elektroniczna”) poprzez stronę internetową dostępną pod adresem martinesbaby.pl (dalej jako „Sklep internetowy”). Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi elektronicznej, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu. 

 

Regulamin jest dostępny pod adresem www.martinesbaby.pl/regulamin.pdf w sposób umożliwiający jego bezpłatne pobranie i zapisanie na urządzeniu Użytkownika w formacie pdf.

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. DEFINICJE

§ 2. ZASADY OGÓLNE

 

II USŁUGA ELEKTRONICZNA (DOSTĘP DO KONTA)
§ 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ / ELEMENTY USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

§ 4. CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA ZAWARCIE UMOWY O USŁUGĘ ELEKTRONICZNĄ

§ 5. KORZYSTANIE Z KONTA ORAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

§ 6. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY O KORZYSTANIE Z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ I USUWANIE KONTA W USŁUDZE

 

III UMOWA ODPŁATNA
§ 7. CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA ZAWARCIE UMOWY ODPŁATNEJ

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODAWANIA PRZYCZYN

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9. FUNKCJONALNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI W RAMACH USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

§ 10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

§ 11. POMOC TECHNICZNA

§ 12. ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

I Postanowienia wstępne

§ 1.

Definicje

1. Sklep internetowy – platforma internetowa dostępna pod adresem www.martinesbaby.pl Serwis) poprzez, którą można zarejestrować Konto w Usłudze elektronicznej Serwisie i korzystać z Usługi elektronicznej.
2. Usługodawca – podmiot określony w § 2 ust. 1 poniżej.
3. Karta Produktu – opis tekstowy dot. danego Produktu, dostępny dla wszystkich Użytkowników, który może określać dodatkowe wymagania lub zasady, w tym licencję, na wykorzystanie czy proces zamawiania i dalszego zakupu.
4. Konsument – za konsumenta uważa się Użytkownika dokonującego z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodowa;̨ postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się̨ także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarcza,̨ gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Konto – część Serwisu, za pośrednictwem którego zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzać dane i zarządzać nimi a także uzyskiwać informacje o dokonanych zakupach w Sklepie internetowym czy pobierać zakupione Produkty cyfrowe.
6. Profil Użytkownika – część Konta Użytkownika, poprzez którą zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może zarządzać swoimi danymi (w tym danymi osobowymi) w szczególności modyfikować dane w zakresie wskazanym na Koncie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego (nieodpłatne) zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie; Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z Usługi elektronicznej. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu i poprzez strony Serwisu, na którą składają się elementy dostępne dla Zarejestrowanych Użytkowników („Usługa zamknięta”) jak i elementy dostępne Niezarejestrowanych Użytkowników („Usługa otwarta”). Na Usługę elektroniczną składa się m.in. możliwość korzystania z Konta, Profilu Użytkownika, a także możliwość składania Zamówień i zawierania Umów odpłatnych odpłatnej jako zalogowany Użytkownik.
9. Produkty – Produkty oferowane na stronach Sklepu i będące przedmiotem Zamówienia.
10. Usługa – produkt sprzedawana przez Sklep Internetowy szczegółowo opisana w Karcie Produktu.
11. Umowa o Usługę elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (w ramach Usługi otwartej lub zamkniętej) zawierana – w oparciu o Regulamin – przez Dostawcę i Użytkownika w momencie wskazanym w § 4 Regulaminu.
12. Umowa odpłatna – umowa zawierana z Dostawcą, w ramach złożonego Zamówienia i dotycząca Produktów (umowa odrębnie zawierana od Umowy o Usługę elektroniczną).
13. Użytkownik – pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, korzystająca z Usługi elektronicznej.
14. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który utworzył Konto w Sklepie internetowym oraz korzysta z Usługi elektronicznej jako zalogowany Użytkownik.
15. Niezarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który korzysta z Usługi otwartej bez utworzenia Konta w Sklepie internetowym.

§ 2.

Zasady ogólne

1. Usługa elektroniczna świadczona jest przez Hurt-Detal Martines Anna Fremel dalej jako „Usługodawca”.
2. Usługodawca jest administratorem danych Użytkowników. Zasady ochrony prywatności, w tym danych osobowych oraz wykorzystania plików cookie przez Usługodawcę opisuje Polityka prywatności.
3. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: kontakt@martinesbaby.pl
4. Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Samo korzystanie z Usługi elektronicznej poprzez Konto jest nieodpłatne. Aby zawrzeć Umowę odpłatną należy dokonać rejestracji i założyć Konto w Sklepie internetowym.
6. Usunięcie Konta w Sklepie internetowym (zakończenie Umowy o Usługę elektroniczną) uniemożliwia dostęp do listy życzeń oraz innych danych dostępnych w ramach Konta.

II Usługa elektroniczna (dostęp do Konta)

§ 3.

Zasady świadczenia Usługi elektronicznej

1. Użytkownik może korzystać z Usługi elektronicznej, w tym przeglądać treści zamieszczone w Sklepie internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, o czym szczegółowo będzie mowa poniżej. Korzystać z Usługi elektronicznej może wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolnością do czynności prawnych.
2. Na Usługę elektroniczną otwartą składa się:
a) Przeglądanie treści Sklepu;
b) Możliwość złożenia Zamówienia w ramach Umowy odpłatnej;
c) Otrzymywanie powiadomień z Konta (m.in. w zakresie listy życzeń, np. dostępności Produktów);
d) Zgłaszanie zainteresowania określonymi treściami niedostępnymi jeszcze poprzez Sklep internetowy;
e) Zapisywanie i przechowywanie produktów w koszyku;
f) Konfigurowanie parametrów zamówienia (np. dostawa, płatność, wprowadzenie kuponu rabatowego);
3. Na Usługę elektroniczną zamkniętą składa się:
a) Rejestracja Konta;
b) Logowanie do Konta;
c) Resetowanie hasła do Konta;
d) Przeglądanie i zmiana elementów Konta, w tym profilu Użytkownika (w zakresie wskazanym na Koncie Użytkownika);
e) Przeglądanie (na Koncie) historii i statusu złożonych Zamówień;
f) Otrzymywanie powiadomień z Konta (m.in. w zakresie listy życzeń, np. dostępności Produktów);
g) Zgłaszanie zainteresowania określonymi treściami niedostępnymi jeszcze poprzez Sklep internetowy;
h) Możliwość usunięcia Konta poprzez funkcjonalność Konta (wypowiedzenia Umowy o Usługę elektroniczną);
i) Zapisywanie i przechowywanie produktów na liście życzeń.

§ 4.

Czynności techniczne składające się na zawarcie Umowy o Usługę elektroniczną

1. Aby korzystać z Usługi elektronicznej należy mieć dostęp do Internetu. W toku rejestracji Konta, a także korzystania z Usługi elektronicznej należy podawać prawdziwe dane.
2. Aby korzystać z Usługi otwartej (tj. w zakresie niewymagającym rejestracji Konta) należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu i pobrania go na swoje urządzenie (nieodpłatnie). Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.
3. Aby korzystać z Usługi zamkniętej Użytkownik musi dokonać rejestracji Konta w Sklepie internetowym.
4. Aby zarejestrować się w Sklepie internetowym należy podać dane osobowe m.in. adres e-mail i utworzyć hasło Użytkownika.
5. Przed zawarciem Umowy o świadczenie Usługi zamkniętej (w ramach obu sposobów rejestracji Konta), Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności (z możliwością pobrania na swoje urządzenie w formacie pdf obu dokumentów).
6. W przypadkach (wskazanych w ust. 4) po zaznaczeniu przycisku „zarejestruj się” Użytkownik otrzyma – na podany adres e-mail – link aktywacyjny a także Regulamin w formacie pdf. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Zamkniętej (Usługi elektronicznej) dochodzi w momencie zaznaczenia (kliknięcia) linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres e-mail. Ważność linku wynosi 7 dni po tym okresie, w przypadku braku aktywacji Konta, jeżeli Użytkownik będzie chciał skorzystać z Usługi Zamkniętej, będzie musiał jeszcze raz przejść proces rejestracji Konta. W przypadku braku otrzymania wskazanego linku aktywacyjnego należy skontaktować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych wskazanych w §2 Regulaminu.
7. Po zawarciu Umowy o Usługę elektroniczną (zamkniętą tj. dedykowaną dla zarejestrowanych Użytkowników) Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na podany adres e-mail z potwierdzeniem akceptacji Regulaminu i zawarcia umowy (w tym założenia Konta) i warunkami tej umowy (Regulamin).
8. Aby dokonać rejestracji Użytkownik musi posiadać aktywne konto e-mail.
9. Wskazany w czasie rejestracji adres e-mail identyfikuje Użytkownika w Sklepie internetowym. Na podany adres e-mail (login) może być założone tylko jedno Konto.

§ 5.

Korzystanie z Konta oraz pozostałych elementów Usługi elektronicznej

1. Korzystanie z Konta uzależnione jest od:
● rejestracji Użytkownika;
● zalogowania do Konta.
2. Z korzystaniem z Usługi elektronicznej łączą się typowe ryzyka związane z korzystaniem z Internetu i usług online. Należy w szczególności chronić dostępu do swojego Konta poprzez odpowiednio mocne hasło. Należy chronić także dostęp do skrzynki e-mail podanej w czasie rejestracji Konta, ponieważ adres ten służy do identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę (w tym przesyłania Użytkownikowi treści prawnych np. dotyczących zmiany Regulaminu). Hasło do Konta nie powinno być takie same lub podobne jak hasło do wskazanej skrzynki e-mail. Dostęp do wskazanej skrzynki e-mail może być konieczny także do odzyskania dostępu do Konta.
3. Zakazane jest umożliwianie dostępu do Konta (np. poprzez udostępnienie loginu i hasła) innym osobom.
4. Przypomnienie hasła do Konta następuje poprzez podanie adresu e-mail, który był wskazany w czasie Rejestracji. Na ten adres e-mail przesyłana jest wiadomość umożliwiająca reset hasła. Reset hasła nie dotyczy przypadku autoryzacji Użytkownika poprzez usługę zewnętrzną (zob. §4 Regulaminu). W przypadku wątpliwości w tym zakresie należy skontaktować się z Usługodawcą. Dotyczy to także utraty dostępu do konta w zewnętrznej usłudze uwierzytelniania (Google / Facebook), która służyła do tworzenia Konta.
5. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta a także statusy zawartych Umów odpłatnych, będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
a) podawania nieprawdziwych danych osobowych, zarówno na etapie rejestracji Konta jak i później w ramach korzystania z Konta;
b) podawania i publikowania treści bezprawnych, nieprawdziwych, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, prawo autorskie i prawa pokrewne lub wykorzystania Sklepu internetowego w takich celach;
c) publikowania treści reklamowych, których rozpowszechnianie w Internecie jest zabronione;
d) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek elementów Serwisu i baz danych udostępnianych w Serwisie;
e) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu internetowego;
f) udzielania dostępu do Konta innym osobom.

§ 6.

Okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Usługi elektronicznej i usuwanie Konta w Usłudze

1. Umowa o Usługę elektroniczną (zamkniętą) zawierana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o Usługę elektroniczną (zamkniętą) wysyłając takie oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §2 Regulaminu lub zaznaczając odpowiednią opcję w samym Koncie.
3. Zakończenie Umowy o Usługę elektroniczną nie wpływa na ważność lub skuteczność Umowy odpłatnej.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu (z winy Użytkownika) Usługodawca ma prawo zablokować Konto (na czas do wyjaśnienia sprawy – nie dłużej niż 30 dni) lub nawet wypowiedzieć Umowę o Usługę elektroniczną (usunąć Konto Użytkownika), w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy zostanie poprzedzone wezwaniem do zaniechania naruszeń z zakreśleniem terminu co najmniej 7 dni, chyba, że wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności Usługi z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5. Usługodawca ma prawo zablokować treści lub Konta w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
6. W przypadku braku korzystania z Konta przez okres co najmniej 24 miesięcy Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Usługę elektroniczną (zamkniętą) z miesięcznym terminem wypowiedzenia.
7. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Usługę elektroniczną (zamkniętą) – z 30 dniowym terminem wypowiedzenia – w przypadku likwidacji Sklepu internetowego.
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Usługę elektroniczną, o blokadzie Konta lub blokadzie konkretnej treści zamieszczonej przez Użytkownika zostanie przesłana na adres mailowy wskazany na Koncie (podany przy Rejestracji), wraz z uzasadnieniem tej decyzji, chyba, że blokada treści lub Konta następuje na żądanie uprawnionego organu, a przepisy zakazują przekazania wskazanej informacji.
9. Usunięcie Konta (zakończenie korzystania z Usługi elektronicznej) oznacza utratę dostępu do informacji udostępnionych na Koncie (bez utraty prawa dostępu do swoich danych zgodnie z postanowieniami RODO). Pomimo usunięcia Konta, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika m.in. w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionego interesu Usługodawcy, tj. w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) – zob. Polityka prywatności.
10. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie wyłącza możliwości ponownej rejestracji przez tą samą osobę, chyba, że Konto zostało usunięte przez Usługodawcę z winy Użytkownika a termin przedawnienia roszczeń
z tytułu naruszenia Umowy o Usługę elektroniczną jeszcze nie minął.
11. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od Umowy o Usługę elektroniczną bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę, usuwając Konto w sposób wskazany powyżej. By odstąpić od umowy Użytkownik będący Konsumentem powinien przed upływem wskazanego terminu powiadomić o tym Usługodawcę, w drodze jednoznacznego oświadczenia, mailowo lub drogą tradycyjnej korespondencji. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru poniższego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (załącznik nr 1 poniżej). Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Usługę elektroniczną. W przypadku odstąpienia od Umowy umowę uważa się za niezawartą a wszelkie świadczenia stron ulegają zwrotowi (jeżeli były realizowane).

III Umowa odpłatna

§ 7.

Czynności techniczne składające się na zawarcie Umowy odpłatnej

1. Aby zawrzeć Umowę odpłatną należy:

a) Dodać Produkt do koszyka;
b) Potwierdzić Zamówienie zaznaczając przycisk „Kupuję i płacę” (moment zawarcia Umowy odpłatnej);

2. Usługodawca potwierdza zawarcie Umowy odpłatnej poprzez wysłanie szczegółów Zamówienia na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
3. Regulamin doręczany jest przed zawarciem Umowy odpłatnej na etapie rejestracji Konta.
4. Zamówione Produkty zostaną wyslane niezwłocznie, jednak nie później niż będą na Koncie w ciągu 24h od momentu uzyskania potwierdzenia wpłaty środków na rachunek bankowy Usługodawcy. .
5. Brak dokonania płatności w terminie 7 dni prowadzi do anulowania zamówienia. Przed anulacją Zamówienia Usługodawca przekaże informacje o konieczności zapłaty drogą e-mail.
6. Usługodawca na stronach Sklepu internetowego wskazuje, które Produkty są dostępne. Tylko dostępne Produkty można dodać do koszyka.

§ 8.

Odstąpienie od umowy bez podawania przyczyn

1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy odpłatnej o dostarczanie treści cyfrowych (bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy), jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę̨ prawa odstąpienia od umowy, o czym Usługodawca informuje w potwierdzeniu zawarcia Umowy odpłatnej.
2. W pozostałych przypadkach Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od Umowy odpłatnej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy odpłatnej. Odstąpienie od Umowy odpłatnej nie wpływa na Umowę elektroniczną. Niezależnie od tego Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę elektroniczną, usuwając Konto w sposób wskazany powyżej. By odstąpić od umowy Użytkownik będący Konsumentem powinien przed upływem wskazanego terminu powiadomić o tym Dostawcę, w drodze jednoznacznego oświadczenia, mailowo lub drogą tradycyjnej korespondencji. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru poniższego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (załącznik nr 1 poniżej). Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odpłatnej. W przypadku odstąpienia od Umowy umowę uważa się za niezawartą a wszelkie świadczenia stron ulegają zwrotowi (jeżeli były realizowane).

IV Postanowienia końcowe

§ 9.

Funkcjonalności i interoperacyjności w ramach Usługi elektronicznej

1. Korzystanie z Usługi elektronicznej w ramach Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system operacyjny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: posiadania dostępu do Internetu oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera lub Safari.

§ 10.

Tryb postępowania reklamacyjnego i pozasądowe metody rozstrzygania sporów

1. Usługodawca odpowiada – względem Użytkownika – cywilnoprawnie za naruszenie Umowy o korzystanie z Usługi elektronicznej oraz Umowy odpłatnej (za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie).
2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika dane kontaktowe podane w § 2 ust. 1 Regulaminu powyżej.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku.
4. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Użytkownika. W przypadku Użytkowników będących konsumentami nie jest to jednak wymóg, a zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nawet bez tych elementów.
5. Powyższe postanowienia dotyczące reklamacji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach postępowania sądowego czy pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów o czym mowa poniżej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika indywidualnego będącego – konsumentem (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego) z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7. Użytkownik indywidualny będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
8. Użytkownik indywidualny ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

§ 11.

Pomoc techniczna

Usługodawca ma prawo do czasowej przerwy w świadczeniu Usługi, związanej z wprowadzaniem zmian technicznych w Platformie (dalej “Przerwa Techniczna”). Jednorazowa Przerwa Techniczna nie może przekraczać 72 godzin. Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby Przerwy Techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie jak najkrócej.

§ 12.

Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu – odpowiednio w tym zakresie,
b) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
c) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Sklepu internetowego w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy,
d) zwiększenia przejrzystości postanowień Regulaminu,
e) zmiany funkcjonalności, interoperacyjności i innych właściwości działania dostarczanych treści cyfrowych, takich jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo w takim zakresie, w jakim te zmiany mają negatywny wpływ na dostęp do Treści cyfrowych lub ich wykorzystanie.
2. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom (dysponującym Kontem) na trwałym nośniku (na adres e-mail wskazany na Koncie) z 14- dniowym wyprzedzeniem, dając możliwość wypowiedzenia Umowy w trybie wskazanym niniejszym Regulaminie.
3. Nie wymagają zmiany Regulaminu modyfikacje funkcjonalności Sklepu internetowego, które nie ograniczają praw lub nie zwiększają obowiązków Użytkownika, które polegają na:
a) zmianach technicznych związanych z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych) i poziomu funkcjonalności (w tym poprawianie błędów);
b) zmianach zwiększających zakres elementów Usługi elektronicznej.
4. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zawierana jest w języku polskim.
6. Żadne postanowienie Regulaminu nie może być rozumiane jako wyłączające lub ograniczające prawa
Konsumentów.
7. Regulamin obowiązuje od ________

§ Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy (gdy takie prawo przysługuje)

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat:
_____
Oświadczenie o odstąpieniu (przykładowa treść):


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi elektronicznej (konto w Sklepie internetowym pod adresem__________).


Imię i nazwisko konsumenta ………………

Adres konsumenta (w tym adres e-elektroniczny) ……………..
data zawarcia umowy ……………….
Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………….. 

Data ……………………..